divide

divide
[di΄vaid] v բաժան(վ)ել, բաշխ(վ)ել. divide work/land /into equal parts բաժանել աշխատանքը/հողը հավասար մասերի. divide 50 by 5 մաթ. 50 ը 5 -ի բաժանել. (անջատել) A fence divides our gardens Մի ցանկապատ է անջատում մեր պարտեզները (տա րակարծիք լինել) Opi nions were divided Կարծիքները բա ժան վեցին. The meeting was divided on this point Այս հարցում ժողո վականները տարակարծիք եղան

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • divide — DIVÍDE, divíd, vb. III. tranz. şi refl. (Numai la prez.) A (se) împărţi, a(se) diviza. – Din lat. dividere. Trimis de ana zecheru, 29.05.2002. Sursa: DEX 98 DIVÍDE vb. 1. v. împărţi. 2. v …   Dicționar Român

 • Divide — Di*vide , v. t. [imp. & p. p. {Divided}; p. pr. & vb. n. {Dividing}.] [L. dividere, divisum; di = dis + root signifying to part; cf. Skr. vyadh to pierce; perh. akin to L. vidua widow, and E. widow. Cf. {Device}, {Devise}.] 1. To part asunder (a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Divide — (engl.: teilen) steht für Divide County, County im US Bundesstaat North Dakota in den Vereinigten Staaten Great Divide Basin, Region in Wyoming, USA Divide (Arkansas) Siehe auch Divide Township Great Divide Continental Divide …   Deutsch Wikipedia

 • divide — [v1] separate, disconnect abscind, bisect, branch, break, break down, carve, chop, cleave, cross, cut, cut up, demarcate, detach, dichotomize, disengage, disentangle, disjoin, dislocate, dismember, dissect, dissever, dissociate, dissolve,… …   New thesaurus

 • divide — ► VERB 1) separate into parts. 2) distribute or share out. 3) disagree or cause to disagree. 4) form a boundary between. 5) Mathematics find how many times (a number) contains another. 6) Mathematics (of a number) be susceptible of division… …   English terms dictionary

 • Divide — Di*vide , n. A dividing ridge of land between the tributaries of two streams; also called {watershed} and {water parting}. A divide on either side of which the waters drain into two different oceans is called a {continental divide}. [1913 Webster …   The Collaborative International Dictionary of English

 • divide — (v.) early 14c., from L. dividere to force apart, cleave, distribute, from dis apart (see DIS (Cf. dis )) + videre to separate, from PIE root *weidh to separate (see WIDOW (Cf. widow); also see WITH (Cf …   Etymology dictionary

 • Divide — Di*vide , v. i. 1. To be separated; to part; to open; to go asunder. Milton. [1913 Webster] The Indo Germanic family divides into three groups. J. Peile. [1913 Webster] 2. To cause separation; to disunite. [1913 Webster] A gulf, a strait, the sea …   The Collaborative International Dictionary of English

 • divide — I (distribute) verb admeasure, administer, allocate, allot, apportion, appropriate, assign, carve, consign, dispense, disperse, dispose, distribuere, dividere, dole, dole out, endow, give out, issue, mete, mete out, parcel out, pass out, pay out …   Law dictionary

 • divide — UK US /dɪˈvaɪd/ verb ► [T] to calculate the number of times one number fits into another: »Convert the euro amount into sterling by dividing the euro amount by the exchange rate. ► [I or T] to separate, or make something separate, into different… …   Financial and business terms

 • divide — [də vīd′] vt. divided, dividing [ME dividen < L dividere, to separate, divide, distribute < di (< dis , apart) + base seen in vidua, WIDOW < IE base * weidh , to separate (prob. < wi , apart + dhē, set, DO1)] 1. to separate into… …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”